Kino Światowid Promyk Pracownia digitalizacji eswiatowid rezerwacja Czy to jest Kochanie Baltic Cup Międzynarodowe Spotkania Artystyczne

menu

Galeria

Spotkania brydżowe we wrześniu i w październiku_Klub Aktywnego Seniora

Kalendarz imprez

Wirtualny
spacer

Wirtualna Wycieczka

Newsletter

Widok z
naszego
okna

Widok z naszej kamery

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II" oraz projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu”Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i do digitalizacji na potrzeby realizacji projektu "Muzea ponad granicami - etap II" oraz projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” (postępowanie nr NP.261.5.2020).


Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Zadanie współfinansowane jest  ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.


UWAGA 1 (07.10.2020 r.)
1) Zamawiający informuje, że w dniu 06.10.2020 r. w postępowaniu NP.261.5.2020 wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1”

2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:30).

3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 07.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).


UWAGA 2 (09.10.2020 r.)
1) Zamawiający informuje, że w dniach 08.10.2020 r. i 09.10.2020 r. w postępowaniu NP.261.5.2020 wpłynęły zapytania do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść pytań oraz udziela na nie odpowiedzi.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz dokonane przez Zamawiającego zmiany SIWZ zawarte są w pliku „Informacja o pytaniach do SIWZ 2 i 3 i zmiana SIWZ 2”

2) Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 14.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 14.10.2020 r. godz. 10:30).

3) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 09.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).

UWAGA 3 (09.10.2020 r.)
W związku  z rezygnacją z dostawy aparatu fotograficznego w ramach części II zamówienia zamawiający informuje o następujących zmianach:
1) Zamawiający uchyla dotychczasową Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (część główna) i zastępuje ją Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia – ZAMIENNĄ, którą Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.

2) Zamawiający uchyla dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY i zastępuje go załącznikiem nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – ZAMIENNY 2,  który Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.

3) Zamawiający uchyla dotychczasowy załącznik nr 8.2 do SIWZ Formularz cenowy – cz. II i zastępuje go załącznikiem nr 8.2 do SIWZ Formularz cenowy – cz. II – ZAMIENNYM,  którą Zamawiający udostępnia w plikach do pobrania.

4) Zbiorcza informacja o dokonanych zmianach SIWZ znajduje się w pliku "Informacja o zmianie SIWZ 3" (w plikach do pobrania).

5)  Jednocześnie Zamawiający informuje o  zmianie terminu składania i otwarcia ofert (po zmianie: termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 16.10.2020 r. godz. 10:30).

6) W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP z dnia 09.10.2020 r. (do pobrania w plikach poniżej).


UWAGA 4 (12.10.2020)
W związku z rezygnacją z dostawy aparatu fotograficznego w ramach postępowania NP.261.5.2020 (cz. II) Zamawiający koryguje załącznik nr 7.2 do SIWZ Oferta - cz. II oraz przekazuje w plikach do pobrania aktualny załącznik nr 7.2 do SIWZ Oferta- cz. II - ZAMIENNA wraz z informacją o zmianie SIWZ w tym zakresie.


UWAGA 5 (12.10.2020)
Zamawiający informuje o pytaniach wniesionych do SIWZ w dniu 12.10.2020 r. i przekazuje na nie odpowiedzi (w plikach do pobrania: Informacja o pytaniach do SIWZ 4). Uwaga: pytania dotyczą sposobu postępowania w przypadku wysłania oferty bez uwzględnienia zmian do SIWZ.


UWAGA 6 (16.10.2020)
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza protokół sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym NP.261.5.2020 (plik do pobrania poniżej).


UWAGA 7 (16.10.2020)
W związku ze złożeniem 1 oferty po upływie terminu składania ofert Zamawiający niniejszym aktualizuje pkt 3 protokołu sesji otwarcia ofert w przetargu NP.261.5.2020 (aktualne brzmienie: "3. Po upływie terminu składania ofert złożono 1 ofertę").


UWAGA 8 (30.10.2020)
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu NP.261.5.2020 - cz. I. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania w plikach poniżej.

 

UWAGA 9 (05.11.2020)
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania NP.261.5.2020 w części II (Digitalizacja - prezentacja). Informacje w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego Zamawiający zawarł w załączonym zawiadomieniu (w plikach do pobrania). 


Pliki

 • video-iconOgłoszenie o zamówieniu BZPPobierz
 • video-iconSIWZPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówieniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2A - Oświadczenie - warunki udziału w postępowaniuPobierz
 • video-iconZałącznik nr 2B - Oświadczenie - przesłanki wykluczeniaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu trzeciegoPobierz
 • video-iconZałącznik nr 4 - Oświadczenie - grupa kapitałowaPobierz
 • video-iconZałącznik nr 5 - Wykaz dostawPobierz
 • video-iconZałącznik nr 6 - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt 2 PzpPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7.1 - Oferta - cz. IPobierz
 • video-iconZałącznik nr 7.2 - Oferta - cz. IIPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.1 - Formularz cenowy - cz. IPobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.2 - Formularz cenowy - cz. IIPobierz
 • video-iconZałącznik nr 9 - Wzór umowyPobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 1 i zmiana SIWZ 1Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 1Pobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 2 i 3 i zmiana SIWZ 2Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 2Pobierz
 • video-iconSIWZ - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - ZAMIENNY 2Pobierz
 • video-iconZałącznik nr 8.2 Formularz cenowy - cz. II - ZAMIENNYPobierz
 • video-iconInformacja o zmianach SIWZ 3Pobierz
 • video-iconOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP 3Pobierz
 • video-iconInformacja o zmianie SIWZ 4Pobierz
 • video-iconzałącznik nr 7.2 Oferta - cz. II - ZAMIENNAPobierz
 • video-iconInformacja o pytaniach do SIWZ 4Pobierz
 • video-iconProtokół sesji otwarcia ofertPobierz
 • video-iconInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. IPobierz
 • video-iconZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz. II.Pobierz
PARTNERZY MEDIALNI
Truso tvPortelDziennik ElbląskiMłody ElblągInfo ElblągEskaTVP olsztyn
INSTYTUCJE KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

CEIKCentrum polsko-francuskieMuzeum Budownictwa Ludowego w OlsztynkuMuzeum Kultury Ludowej w WęgorzewieMuzeum we FromborkuMuzeum Warmii i Mazur w OlsztynieMuzeum Bitwy pod GrunwaldemTeatr im. Aleksandra Sewruka w ElbląguTeatr i. Stefana Jaracza w OlsztynieFilharmoniaWojewódzka Biblioteka Publiczna